keskiviikko 8. huhtikuuta 2015

TaSOn hallitus tervehtii jäseniä kevään kuumimmalla puheenaiheella!


Eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkaa tänään 8.4.  ja sen kunniaksi osoitamme, että TaSOn jäsenistön joukosta löytyy vaikuttamisen halua. Laadimme eduskuntavaaliehdokkaille kuusi kysymystä sosiaalialaa koskien. Lukekaa kuinka ehdokkaat pärjäsivät!

Ennakkoäänestys: 8.4.-14.4.2015
Eduskuntavaalit: 19.4.2015


TaSOlaisia eduskuntavaaliehdokkaita:

Susanna Rissanen (SR)
Suomen kommunistinen puolue
Savo-Karjalan vaalipiiri
Sosiaalityön opiskelijaMarianne Maksniemi (MM)
Suomen kommunistinen puolue
Savo-Karjalan vaalipiiri
Sosiaalityön opiskelijaSami Markuksela (SM)
Suomen kommunistinen puolue
Keski-Suomen Vaalipiiri (Jyväskylä)
Sosiaalityön opiskelijaEssi Miettinen (EM)
Piraattipuolue
Helsingin vaalipiiri (Helsinki)
Sosionomi
opiskelijaMarjukka Huttunen (MH)
Vasemmistoliitto
Keski-Suomen Vaalipiiri (Jyväskylä)
Sosiaalityön opiskelija
1. Mitä arvokas sosiaaliala merkitsee sinulle?
SR/SKP: Että toimia voidaan tehdä ihmislähtöisesti, jokaisesta huolehtien, yhteisöllisyyttä ja keskinäistä huolenpitoa vahvistaen, ihmistä voimaannuttaen.

MM/SKP: Sosiaaliala on merkittävä osa pohjoismaista sosiaaliturvaa, jolloin sen kehittäminen ja näkyväksi tekeminen ei turvaa ainoastaan heikoimmassa asemassa olevia kansalaisia vaan pystyy vaikuttamaan kehitystä ennaltaehkäisevään suuntaan.


SM/SKP: Sosiaaliala merkitsee minulle yhteiskunnallisen solidaarisuuden osoittamista toisia kohtaan. Sosiaaliala edistää ihmisen kokonaisvaltaista huomioimista ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden toteutumista.

EM/Pir: Sosiaalialan arvokkuudella on monta ulottuvuutta; yksi niistä on vahva, monialainen, yhteistyö jo koulutuksesta lähtien laadukkaan tuloksen takaamiseksi, toinen on arvostus yhteiskunnan puolelta, eli inhimilliset työsopimukset, riittävät henkilöstömäärät ja riittävä palkkataso ja kolmas on minulle sitä, että pyrimme yhtenä rintamana poistamaan inhimillistä kärsimystä tästä yhteiskunnasta.

MH/Vas: Sosiaalialan ammattilaiset toimivat ihmisarvoisen elämän, tasa-arvoisen yhteiskunnan, köyhyyden ja pahoinvoinnin vähentämisen ja hyvinvoinnin edistämisen puolesta – arvokkaampaa työtä saa hakea.


2. Mitä tekisit ensimmäisenä sosiaalialan hyväksi, jos pääsisit eduskuntaan?

SR/SKP: Sosiaalialan leikkaukset näkyvät lisääntyneenä pahoinvointina.  Kukaan ei pärjää yksin, ja suomalaiseen hyvinvointivaltion toimintamalliin on kuulunut toinen toisistaan huolen pitäminen, se on ollut myös meidän vahvuutemme, joten sosiaalialaan ja ennaltaehkäisevään työhön yhteiskunnassa tulee varmistaa resurssit.

MM/SKP: Pyrkisin vahvistamaan sosiaalialan ammattilaisten asemaa yhteiskunnallisessa suunnittelussa, etenkin paikallisella tasolla ja palvleuita järjestettäessä.

SM/SKP: Pyrkisin edistämään ja vahvistamaan sosiaalihuollon näkökulmaa lainsäädännössä ja päätöksenteossa. Esim. sosiaalialan kehittämiskeskusten asemaa olisi mitä pikimmin vahvistettava.

EM/Pir: Vaatisin selkiytettäväksi lakia sosiaalihuollon ammattirekisteristä sosiaalialan ylemmän ammattikorkeakoulutuksen, eli sosionomi (YAMK) osalta sekä pyrkisin edistämään joustavuutta sosiaalialan AMK- ja yliopistokoulutuksien välillä.


MH/Vas: Puolustaisin vahvasti julkisen sektorin tuottamia laadukkaita sosiaalipalveluita, ja käytännössä toimisin kuntien valtionosuuksien leikkauksia vastaan, sillä ne ajavat kuntia ahtaalle ja kiristävät sosiaalialan resursseja.


3. Millä toimenpiteillä vahvistetaan sosiaalista näkökulmaa sote-uudistuksessa?

SR/SKP: Vuosia painotettu ja yhä koveneva yksin pärjäämisen eetos on aiheuttanut valtavia taloudellisia, kuin myös henkisiä tappioita kansalle. Nyt olemme hajallaan, ja kilpailemme toinen toisiamme vastaan, yhteisöllisyys ei ole enää arvossaan, ja menestyjäksi katsotaan se joka parhaiten poimii rusinat pullasta muiden kustannuksella, siksi toimenpiteenä on nähtävä vahingollisen markkinavetoisen ajatusmaailman korvaaminen inhimillisellä, ihmiset ja yhteisö etusijalle asettavalla toiminnalla ja ajattelulla.

MM/SKP: Sosiaaliala ja sosiaalityö on paikallista suhteissa toimintaa, jolloin sote-uudistuksessa tulee säilyttää paikallinen päätöksenteko ja lähipalvelut, jolloin voidaan tukea alueellista tasa-arvoisuutta.


SM/SKP: Sosiaalisen näkökulman vahvistaminen edellyttää monentasoisia muutoksia julkisessa keskustelussa. Sosiaalilautakunnista olisi lisättävä maininta lainsäädäntöön demokratian turvaamiseksi. Sote-uudistusta ei saisi toteuttaa liikaa terveydenhuollon ehdoilla, vaan sosiaalihuollon oma ääni on saatava kuuluviin.

EM/Pir: Kaikissa valmistelutyöryhmissä ja -komiteoissa tulee olla tasapuolisesti kuultavilla niin terveys- kuin sosiaalialan ammattilaisia.

MH/Vas: Sosiaalialan ammattilaisia ja tutkijoita on kuultava lain valmistelussa, ja uudistuksen on pohjauduttava tietoon ja hyvään valmisteluun vaikka se veisi aikaa, ei poliittiseen valtapeliin ja mutu-tuntumaan.


4. Mitkä ovat mielestäsi oikeita keinoja sosiaalialan työntekijäpulan ratkaisemiseen?

SR/SKP: Kolutustasoon ja työn vaativuuteen paremmin huomioiva palkka ja työn kuormittavuuden helpottaminen.

MM/SKP: Julkisen sektorin keventäminen lisäämällä työntekijöiden mahdollisuutta vaikuttaa työn suunnitteluun, joustojen mahdollistaminen ja työn kuormittavuuden laskeminen jakamalla ja uudelleen organisoimalla.


SM/SKP: Palkkauksen ja työn reunaehtojen parantaminen ovat keskeisiä asioita, jotta alalle houkuteltaisiin enemmän ihmisiä. Sosiaalialalla toimivat tahtovat auttaa ja siihen on annettava mahdollisuus riittävillä resursseilla. Asenteisiin ja koulutukseen vaikuttaminen voisi myös helpottaa tilannetta, jotta miehetkin nykyistä enemmän kouluttautuisivat alalle.

EM/Pir: Koulutuspaikkojen määrän tulisi seurata mahdollisimman ajantasaisesti työntekijätarpeen määrää.

MH/Vas: Aiemmin mainitut kuntien valtionosuudet muodostavat tällä hetkellä suuren osan kuntien tuloista, joilla tällä hetkellä sosiaalipalveluita pitkälti rahoitetaan. Lisää rahaa julkisen sektorin ylläpitoon taas saadaan laajamittaisella elvytyksellä, joka lisää kuluttajien ostovoimaa, yksityisen sektorin investointihalukkuutta ja näin kasvattaa taloutta.


5. Sosiaali- ja terveyspuoli vievät ison siivun julkisella sektorilla - tuleeko nykyiset palvelut säilyttää / mistä leikkaisit?

SR/SKP: Suomen julkiset varat, huolimatta massiivisesta yhteisen omaisuuden myynnistä, ovat edelleen suuremmat kuin julkiset velat. Verovarojen kohdentaminen alkuperäiseen tarkoitukseensa, toinen toisistamme huolehtimiseen, tekee leikkaukset tarpeettomiksi ja mahdollistaa myös lisäinvestoinnit. Verokeinotteluun on puututtava, veroparatiiseihin piilotetut varat on asetettava asianmukaisesti verolle, yhteisen omaisuutemme myynti on lopetettava välittömästi, pääomaverotuksen taso on nostettava vähintään EU:n keskitasolle (toisi Suomelle noin 5,5 miljardia vuodessa), monikansallisten yhtiöiden alihankintaketjut on avattava ja vaadittava myös niissä noudattamaan meidän minimivaatimuksia. Suomesta valuu jatkuvasti rahaa ulkomaisille yhtiöille ja sijoittajille, tähän on puututtava ja lopetettava esimerkiksi julkisten palveluiden ostaminen yksityisiltä markkinoilta, sen sijaan että ne "ostetaan itseltä".

MM/SKP: Nykyiset palvelut tulee säilyttää ja palveluihin tulee saada lisää työntekijöitä, jotta voidaan vaikuttaa positiivisesti palveluiden saantiin. Tämä edistää myös ennaltaehkäisevää työtä, joka tulevaisuudessa tulee vaikuttamaan oikein toteutettuna palveluiden tarpeen laskemiseen.


SM/SKP: Nykyiset palvelut tulee säilyttää ja kuntien valtionosuuksia on korotettava, jotta niiden järjestämiseen olisi riittävät resurssit. Oikeudenmukaisemmalla verotuksella voitaisiin rahoittaa nykyinen palvelutaso, kun esimerkiksi viime vuosikymmeninä kasvaneita pääomatuloja verotettaisiin ansiotulojen tapaan. Leikkaisin yhteisöveron alennuksesta (tämä oli yli 800 miljoonan euron kädenojennus suuryrityksille eikä tuonut luvattuja työpaikkoja) ja asevarustelumenoista. Pääomien verottaminen vähintään EU:n keskitason mukaisesti toisi miljardeja valtion kassaan.

EM/Pir: Nykyiset palvelut tulee säilyttää, mutta niitä voidaan keventää esim. päällekkäistä hallintoa purkamalla sekä siirtymällä yksinkertaisempaan ja yhdenvertaisempaan perustuloon.

MH/Vas: Laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaminen on julkisen sektorin perustehtävä, josta ei tule luopua. Uskon vahvaan hyvinvointivaltioon ja julkisen sektorin kykyyn tuottaa tehokkaasti ja laadukkaasti tasa-arvoiset ja laadukkaat palvelut.


6. Millä tavoin kehittäisit yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välisiä opintoväyliä?

SR/SKP: Opintoväylistä en niinkään osaa sanoa, mutta yhteistyötä voisi lisätä esimerkiksi yhteisien luentojen muodossa.

MM/SKP: Integroimalla käytännön työharjoitteluja ammattikorkeakouluopiskelijoiden ja yliopisto-opiskelijoiden välillä. Moniammatillisuus ja verkostoissa toimiminen on nykypäivää ja sitä tulee kehittää jo opiskeluvaiheessa.


SM/SKP: Aikaisemmin hankitun osaamisen toteamista ja hyväksyttävyyttä voitaisiin nykyisestään laajentaa. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut voisivat lisätä helposti yhteistyötään esim. kaikille yo- ja amk-opiskelijoille tarjottavilla verkkokursseilla.

EM/Pir: Siirryttäessä ammattikorkeasta yliopistoon tai toisin päin, tulisi suoritettuja kursseja soveltuvilta aloilta ottaa tasapuolisesti huomioon molemmissa vaihtoehdoissa, sekä mahdollistaa kurssien valitsemisen vapaammin toisesta korkeakoulusta omiin opintoihin.


MH/Vas: En lähtisi yhdistämään yliopistoja ja ammattikorkeakouluja, mutta niiden välistä liikkuvuutta ja aiempien opintojen tunnustamista tulee edistää.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti